Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor viaVictor, een handelsnaam van Oretikon bvba. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra viaVictor de door de opdrachtgever getekende offerte in zijn bezit heeft. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

De opdrachtgever heeft het recht op correctie van het geleverde resultaat zolang deze overeenstemt met de originele briefing en bijhorende offerte. Fundamentele wijzigingen ten opzichte van de originele briefing worden extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

viaVictor behoudt het eigendom van het opgeleverde werk tot de factuur volledig door de opdrachtgever is betaald.

Artikel 5. Hosting

Tenzij anders overeengekomen bij bestelling/opdracht, worden hostingovereenkomsten standaard aangegaan voor de duur van één jaar, ook al zijn de tarieven uitgedrukt per maand. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste twee maanden voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen. In geen geval is viaVictor aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. viaVictor kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen.

Artikel 6. Wederzijdse vertrouwelijkheid

viaVictor verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen. viaVictor neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever De opdrachtgever zal zonder toestemming van viaVictor aan derden geen mededelingen doen over offertes van viaVictor, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 7. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde producten en diensten te controleren op mogelijke onvolmaaktheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart viaVictor tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 8. Facturering

viaVictor factureert bij oplevering van de finale diensten en producten. Als de correcties waarvan sprake in artikel 3, langer op zich laten wachten dan 15 dagen, door verzuim van de opdrachtgever, heeft viaVictor het recht om het volledige bedrag te factureren alvorens correcties plaatsvonden. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft viaVictor het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. viaVictor heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Klachten binnen zeven dagen

Klachten dienen per aangetekend schrijven bevestigd te worden binnen zeven dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde werk niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Artikel 10. Betaling binnen 30 dagen

Alle facturen zijn betaalbaar tot 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

Artikel 11. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 175 EUR. Bovendien zullen verwijlintresten van 1% per maand worden aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

Artikel 12. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan viaVictor de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door viaVictor het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde voorzieningen en materialen, en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 14. Overmacht

In geval van overmacht zoals een natuurramp, brand, staking, technische panne… (geen limitatieve opsomming) is viaVictor gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege te verbreken, of de uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de omstandigheden, en dit zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 15. Rechtbank van Antwerpen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgisch Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 september 2010.